Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/fuldvaluta.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5753
GDPR - FV Advokatfirma
Vælg en side

Behandling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningen skal der orienteres om behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

1. Dataansvarlig
Fuld Valuta Advokatfirma cvr.nr. 39022435, er dataansvarlig.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på fva@fva.dk, telefon 56 14 89 00, hvorpå du bliver kontaktet af den relevante dataansvarlige.

2. Generelt om indsamling af data
Vi arbejder i udgangspunktet kun digital op modtager derfor forskellige oplysninger herunder dokumenter fra vores klienter.

Disse data opbevares digitalt hos EG A/S. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager.

Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler og stamme fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole.

Det kan også være offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler.

Oplysningerne kan være navn og kontaktinfo, cprr.nr. samt øvrige personfølsomme oplysninger eksempelvis men ikke begrænset til helbredsoplysninger

3. Formål og grundlag
Formålet med at behandle oplysningerne er at kunne varetage klienternes interesser i de konkrete sager.

Behandlingen sker efter de i databeskyttelsesforordningen gældende regler samt databeskyttelsesloven.

Ved indhentelse af enhver personfølsom oplysning afvejes hensynet til persondatabeskyttelsen over for hensynet til sagens førelse.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

4. Videregivelse mv.
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Personoplysninger videregives alene, dersom det er nødvendigt for klientens interesse.

De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole og i den forbindelse f.eks. sagkyndige der skal afgive erklæringer, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, hvis en sådan overførsel skal finde sted, vil vi overholde databeskyttelseslovgivningen og træffe alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri.  . Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi jf. de gældende regler på området, alle relevante identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning. 6. De registreredes rettigheder har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet eller slettet • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes rettighedsudøvelse stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.